Kalite Politikamız

 • Ulusal ve uluslararası hasta güvenliğini hedefleri doğrultusunda kaliteli hizmet sunmak
 • Danışan, danışan yakınları ve çalışan memnuniyetini sağlamak ve eğitimini sürekli arttırmak
 • Toplum sağlığı için gereken önleyici ve koruyucu faaliyetlerde bulunmayı,
 • Kalite Yönetim Sistemi şartlarından ödün vermemek, etkinliğini sürekli arttırmak, geliştirmek

Kalite Ekibimiz

Kalite Yönetim Sistemleri Yöneticisi/Meral VURAL

Kalite Yönetim Sorumlusu/Melike ÇELİK

Misyonumuz,

Hizmet verdiğimiz Ruh ve Sinir Hastalıkları dalında, toplumun her kesiminden talep eden tüm bireylere standartlar ve mevzuatlar doğrultusunda sağlık hizmeti sunabilmek.

Vizyonumuz,

Yurt içinde ve yurt dışında danışanlarımıza /hastalara en yüksek kalitede hizmet sunarak hizmet verdiğimiz sağlık alanında şubelerimizin sayısını artırmak.

Değerlerimiz,

-Güven                                                                  -Etik Değerler

-Hoşgörü                                                                -Devamlılık

-Tarafsızlık                                                             -Saygı

-Dürüstlük                                                              -Kalite

Amaç ve Hedeflerimiz

 • Ruh sağlığı ve hastalıkları hizmetinin etkin ve verimli olmasını sağlamak.
 • Tıbbi kayıt arşiv hizmetlerinin etkin ve verimli olmasını sağlamak.
 • Bilimde ve teknolojide zaman içinde oluşan yenilik ve gelişmeleri izleyerek uygulamaların güncel olmasını sağlamak
 • Danışan memnuniyet oranını yüksek tutmak.
 • Sağlık Turizmi için ulusal ve uluslararası Pazar payının arttırılmasını sağlamak.
 • Çalışan memnuniyet oranını yüksek tutmak.
 • Personellerimizin mesleki gelişim ve sürekli eğitim olanaklarına destek olmak.
 • Danışanların hekim seçimine yönelik düzenlemeleri sağlamak
 • Danışanların ne kadar süre hizmet alacağına yönelik bilgilendirme sağlamak.
 • Hizmet içi eğitimlerini düzenli olarak yapmak.
 • KVKK ya yönelik düzenlemeler sağlamak.
 • Mevzuat ve standartlara uygun hale getirmek.
 • Danışan kayıtlarının ve bilgilerinin mahremiyet ve güvenliğini sağlamak.
 • Gerekli durumlarda en kısa sürede ulaşılmasını sağlamak.
 • Çalışanların hizmet sundukları birim içeriğinde teknolojik ve tedavi gerekliliği olan ihtiyaçları karşılamak.
 • Hasta görüş öneri ve şikayetlerini değerlendirerek, gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmak.
 • Memnuniyet arttırılmasına yönelik önlemler almak
 • Danışan profilinin artırılmasına ve klinik tanıtımına yönelik faaliyetler planlamak ve gerçekleştirmek.
 • Çalışan görüş, öneri ve şikayetlerini değerlendirerek, gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmak.
 • Çalışanların fikir, öneri ve sorunlarını dile getirebilmeleri için klinik yönetimi ve çalışanlarla toplantılar yapmak
 • Hizmet içi eğitim programları düzenlemek.
 • Yeni başlayan personele uyum eğitimi vermek.

Doküman Yönetimi

Kurumumuzda yürütülen faaliyetlerin standartlaştırılması ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uyumlu hale getirilmesini sağlamak üzere çeşitli belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Oluşturulan dokümanların (prosedür, protokol, plan, talimat, görev, yetki ve sorumluluklar, form vb.) hazırlanması, onaylanması, yürürlüğe konması, revizyonu, kontrolü ve güncel olarak çalışanlarla paylaşımı ayrı bir faaliyet gerektirmektedir.

Öz Değerlendirme Faaliyetleri

Kalite standartlarına uyumluluğu sürdürülebilir kılmak amacıyla belirli periyotlarla iç değerlendirmeleri gerçekleştirmek üzere eğitimli bir Öz Değerlendirme Ekibi görevlendirilmiştir. Ekibin gerçekleştirdiği denetimlerden elde edilen bulgular analiz edilerek ilgili ekipler ile paylaşılmakta ve gerekli iyileştirme ve eğitim faaliyetlerine karar verilmektedir.

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

Danışanlarımız ve çalışanlarımızın güvenliğini tehdit eden olayların tekrarlanmasını engellemek amacıyla olay bildirimlerinin yapılması ve analiz edilerek önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. Kliniğimizde gerçekleşen hataların tespit ve takibine yönelik bir “İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi” mevcuttur.Ön inceleme sırasında daha detaylı incelemeye gereksinim duyulan olaylar ilgili ekiplere aktarılmakta, kök-neden analizleri yapılmakta ve tekrarının önlenmesi için gereken tedbirler belirlenerek hayata geçirilmektedir.

Eğitim Faaliyetleri

Eğitim programları kalite standartları ve gelen talepler dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Oluşturulan eğitim programlarındaki temel amaç; tüm çalışanların işlerini belirli standartlar çerçevesinde, bilinçli, profesyonelce, özenle, severek, güvenle ve güler yüzle yapmalarını sağlamaktır.

Hasta Güvenliği Ekibi

Kliniğimizin danışan güvenliği programının oluşturulması, uygulanması ve bu doğrultuda klinik ve idari süreçlerin tasarlanması, süreçlere ilişkin verilerin toplanması, verilerin analiz edilmesi, gerekli iyileştirmelerin planlanarak hayata geçirilmesi, iyileştirmeyle sonuçlanan değişikliklerin sürdürülmesi bu ekibin çalışma alanıdır. Ekip bu kapsamda aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir;

Tesis Güvenliği Ekibi

Tesis yönetimine ilişkin yürürlükteki mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmesinin sağlanması, danışanlar, refakatçiler ve çalışanlara yönelik risklerin (güvenlik, emniyet, tehlikeli maddeler, acil durum, yangın ve sıhhi tesisat) yönetilmesine ilişkin planların oluşturulması ve uygulanmasının sağlanması, tesisle ilişkili riskleri azaltmak ve kontrol altına almak üzere eğitimli bir ekip tarafından risk değerlendirmelerinin yapılmasının, tehlikeli maddelerin envanteri, taşınması, depolanması ve kullanımının oluşturulmasının, acil durum, salgın ve doğal veya diğer afetlere müdahale edebilmek için acil bir yönetim, yangın ve yangın dışı acil durumların önlenmesi, erken saptanması, bastırılması, hafifletilmesi ve tesisin güvenli bir şekilde boşaltılması programının geliştirilmesi, devamlılığının sağlanması ve tatbikatlarla test edilmesi, cihazların bakımları ve kalibrasyonunun yapılması, çalışanlara güvenli tesisi sağlama konusundaki görevleri hakkında eğitim verilmesinin sağlanması.

Enfeksiyonların Önlenmesi/Kontrolü

Sağlık hizmeti süreçlerinin enfeksiyon riski açısından değerlendirilmesi, el hijyeni, temizlik, dezenfeksiyon, çalışanların mesleki enfeksiyonu, olağanüstü durumlara yönelik planlamaların yapılması, atık yönetimi ve havalandırma sistemleri gibi destek hizmetlerinde enfeksiyonların önlenmesi gibi önemli faaliyet alanlarında enfeksiyonların önlenmesi ve kontrol ekibinin etkin ve aktif olarak faaliyetlerini Kliniğimizin açılışından bu yana yürütmektedir.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Ekibi

Kliniğimizde yürütülecek çalışan sağlığı ve güvenliği programının tasarlanması ve uygulanmasının sağlanması bu ekibin temel çalışma alanıdır. Ekip bu kapsamda aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir;

 • Bir çalışan sağlığı ve güvenliği programının oluşturulması ve uygulanmasının sağlanması,
 • Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması için gerekli süreçlerin tanımlanması ve uygulanmasının sağlanması (Beyaz Kod),
 • Çalışanların zarar görme risklerini azaltma amacıyla risk analizlerinin yapılması ve analizler sonucu tespit edilen önlemlerin hayata geçirilmesinin sağlanması,
 • Çalışma alanlarında ihtiyaç duyulan kişisel koruyucu ekipmanın belirlenmesinin, temininin ve kullanımının sağlanması,
 • Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılmasının ve maruziyet durumunda uygulanacak sürecin tasarlanarak yürürlüğe alınmasının sağlanması,
 • İşe başlangıçta ve sonrasında yapılması gereken sağlık taramalarının kapsamının belirlenmesi ve uygulanmasının sağlanması.

Mahremiyet Hakkı

“6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun şekilde …” hareket edildiğini, bu kanun hükümleri ve ilgili mevzuat esas alınmakta ve danışanlarımız, refakatçiler dahil olmak üzere kliniğimiz ile resmi bağlantısı olmayan ya da kliniğimiz ile resmi bir bağlantısı olmakla birlikte tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir. Danışanlarımız, hekimleriyle görüşme ve muayene aşamalarında yeterli görsel ve işitsel sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına sahiptir. Kliniğimize başvuran bireylerin kuruluşumuza verdiği tanı ve tedavi aşamasında elde edilen tüm bilgiler, hayatını kaybetmesi halinde bile gizli kalacak biçimde korunur. Bu bilgiler, danışanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda ancak ilgili mercilere açıklanır. Tıbbi gereklilik olmadığı ve danışan izin vermediği sürece hangi gerekçeyle olursa olsun, kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi edinilemez.

Rıza Alınması

Danışan tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili bir ölüm ya da ciddi yan etki riski, sonuçta elde edilecek başarı şansı gibi konularda mümkün olan bilgilendirme yapıldıktan sonra, tedavisi ile ilgili olarak alınacak kararlara katılma hakkına sahiptir. Danışan bu hakkı kullandığı takdirde yapılacak rutin işlemleri de kabul etmiş sayılır.

Saygı İtibar Görme

Danışanımız, her zaman ve her koşulda bireysel itibarı korunarak saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tedavi olma hakkına sahiptir. Her sorun, kliniğimizin çalışma ilkelerine ve var olan yasalara uygun bir biçimde çözümlenecektir.

Hasta Hakları

Danışanlarımızın haklarını saygıyla koruruz. Hasta Hakları, sağlık hizmetlerinden yararlanan her bireyin sahip olduğu temel haklardır. Bu bölümde, danışanlarımızın haklarına ilişkin bilgilere ve haklarını nasıl kullanabileceklerine dair rehberlik eden bilgilere ulaşabilirsiniz. Danışan memnuniyetini ön planda tutarak, sizlere kaliteli ve saygın bir sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.

Görüş Bildirme

Görüşleriniz, hizmet kalitemizi artırmamıza yardımcı olur ve sizlere daha iyi bir deneyim sunmamızı sağlar. Bu bölümde, danışanlarımızın görüşlerini bildirebilecekleri kanallar ve geri bildirim süreci hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Sizden gelen geri bildirimleri dikkate alarak, sürekli olarak hizmetlerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz.

 

Organizasyon Şemamız İçin Tıklayınız

Güncel Psikoloji Yayınlarımız

Yardıma ihtiyacınız var mı? Size ulaşalım.