Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

ETKİNLİK VE TANITIMLARDA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

1.AMAÇ

Madalyon Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“Madalyon”) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine saygı duymakta, veri güvenliğine önem vermekte olup bu husus şirketimizin öncelikleri arasındadır. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması amacı ile tüm ilgili kişilerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere göre toplanması, işlenmesi ve korunması ilkelerini benimsiyoruz.

Bu nedenle de; kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi, kimlerle paylaştığımızı ve haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi  açıklayan bu metni dikkatlice okumanızı öneriyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı şekli ile Madalyon olarak,  “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, katıldığınız etkinlik ve vermiş olduğunuz açık rızanız doğrultusunda kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

Bu kapsamda kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, hukuka ve dürüstlük kuralına uyun olmak kaydıyla belirli açık ve meşru amaçlarla kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği çerçevede, şirketimizle ilişkiniz sürdüğü müddetçe işlenebilecek ve 3. Kişilerle paylaşılabilecektir.

2.VERİ SORUMLUSU

 • Veri Sorumlusu : Madalyon Sağlık Hizmetleri A.Ş

İrtibat Kişisi            :Atatürk Bulvarı No: 229 Kavaklıdere- Ankara

Telefon                      :

Email                          : madalyon@madalyonklinik.com

3.UYGULAMA

Madalyon Sağlık Hizmetleri A.Ş. olarak;

Müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, web sitesi kullanıcıları, çalışanlarımız, Madalyon eski çalışanları, stajyerleri, şirket hissedarları, şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, grup şirket çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve 3. kişiler ile ilgili, uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak  üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde güvence altına alınması, toplanması, işlenmesi, aktarılması ve imhası konusunu önemsemekteyiz.

Bu çerçevede, kişisel verilerinizi 6698 KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve amaçlarımız ile sınırlı, ilgili ve ölçülü olarak işleyebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilecek, saklayabilecektir.

A.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Açık rızanıza dayanarak işlenecek olan kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun,
 • Doğru ve güncel,
 • Belirli açık ve meşru amaçlar için,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından, kalitemizden ödün vermeden; alınan görsel ve işitsel kayıtlarınız izninize dayanarak; kurum rehberlerinde kullanılmak, kurum arşivi oluşturmak, reklam ve tanıtımlarımızda kullanılmak, sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmak amacıyla, işlenebilecektir.

B.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Madalyon’un etkinlik/fuar vb. aktivitelerinde toplanan kişisel verileriniz, kurum rehberlerinde kullanılmak, kurum arşivi oluşturmak, reklam ve tanıtımlarımızda kullanılmak, sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmak, amacıyla sizin rızanız ile işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Kişisel verilerinizin saklama süresi ve imhasıyla ilgili detaylı bilgi almak için tarafımızla bağlantıya geçebilirsiniz.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi şeklinde toplanabilir.

C.Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz; verilerin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi, veri güvenliği tedbirlerinin alınarak, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Madalyon ile birlikte sorumlu olmak üzere;

Yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler ve ihtiyaçlar gereği yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve hissedarlarımıza doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı aktarılabilecektir.

D.İlgili Kişi Olarak Haklarınız

6698 KVKK’ nın 11. maddesi çerçevesinde,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi içeren dilekçe ya da www.madalyonklinik.com adresinde ki Bilgi Talep Formu’nu doldurmak suretiyle;

 • Başvurucunun kimlik ve adres bilgilerini içerecek, (Kimliğinizi ispat edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.),
 • Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olacak,
 • Başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilecek,
 • Talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olacak şekilde;
Başvuru yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Gönderimde belirtilecek bilgi
Şahsen başvuru Atatürk Bulvarı No: 229 Kavaklıdere- Çankaya/Ankara Zarfın üzerine “KVKK Bilgi Talebi”
Noter

yoluyla

 Atatürk Bulvarı No: 229 Kavaklıdere- Çankaya/Ankara Zarfın üzerine “KVKK Bilgi Talebi”
Güveni e-posta  madalyon@hs02.kep.tr E-posta konu kısmına “KVKK Bilgi Talebi”
Kayıtlı e-posta adresiniz ile madalyon@madalyonklinik.com E-posta konu kısmına “KVKK Bilgi Talebi

Yukarıda ki madde kapsamında talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede (en geç 30 gün içinde) ücretsiz olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği ücret tarifesinde ki koşullara göre sonuçlandıracaktır.

İlgili kişi olarak, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 14. maddesi gereğince, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz gün veya her hâlde kişinin onayı ile başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilirsiniz.

4.DİĞER HUSUSLAR

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili Aydınlatma Metni kapsamındaki süreçlerde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikli olarak uygulanacaktır.

Aydınlatma Metni internet sitesinde “www.madalyonklinik.com” yayımlanarak ilgili kişilerin erişimine sunulmaktadır. Değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla Aydınlatma Metninde değişiklik ve güncellemeler yapılabilecek olup yukarıda yazılı internet sitesi üzerinden ilgili kişilere sunulabilecektir.

Madalyon Sağlık Hizmetleri A.Ş.

 

Bilgi Talep Beyan Formu için Tıklayınız.

Güncel Psikoloji Yayınlarımız

Yardıma ihtiyacınız var mı? Size ulaşalım.