Üyelik Sözleşmesi

1- TARAFLAR

İş bu Üyelik Sözleşmesi bir tarafta Atatürk Bulvarı No: 229
Kavaklıdere – ANKARA İletişim : 444 85 90 Fax : 0312 465 06 00  Mail Adres : madalyon@madalyonklinik.com adresinde faaliyet gösteren, 6563 sy. Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun uyarınca bir hizmet sağlayıcı olan MADALYON SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. (bundan sonra kısaca “madalyonklinik” olarak anılacaktır)

“Üye” veya “Ziyaretçi” olarak madalyonklinik.com alan adlı web sitesi veya mobil uygulama ya da Madalyon Sağlık Hizmetleri A.Ş’e ait diğer platformları kullanan “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir (Sözleşme içerisinde Kullanıcı terimi Ziyaretçi veya Üye ayrımı olmaksızın tüm kullanıcıları, Üye ise sadece kayıtlı olan kullanıcıları kapsayacak şekilde kullanılmıştır).

Sözleşmede Madalyon Sağlık Hizmetleri A.Ş ve Kullanıcı ya da Üye ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

 

2- SÖZLEŞMENİN AMACI

Madalyon Sağlık Hizmetleri A.Ş’in sahibi olduğu madalyonklinik.com alan adlı internet sitesinde (bundan böyle kısaca “madalyonklinik.com” olarak anılacaktır) ve/veya Apple Store, Google Store ve benzeri mobil uygulama ve cihazlardaki mağazalarındaki Madalyon Sağlık Hizmetleri A.Ş tarafından kullanıcıya sunacağı ürün ve hizmetlerin hangi şartlarda sunulacağını belirler.

madalyonklinik.com Kullanıcılarına ürün tedariği ve hizmet sağlayan bir elektronik ticaret servisidir. Bu hizmetler madalyonklinik.com alan adı üzerinde yayın yapan internet sitesi üzerinden veya madalyonklinik.com mobil uygulamaları üzerinden sunulan Platform (internet sitesi ve mobil uygulamaların hepsi birlikte Platform olarak kullanılacaktır) üzerinden sağlanmaktadır.

Platformun kullanılması Kullanıcı tarafından işbu üyelik sözleşmesinin okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu nedenle işbu üyelik sözleşmesi madalyonklinik.com alan adlı internet sitesindeki veya madalyonklinik.com mobil uygulaması hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır. Bu internet sitesini kullananlar, ister ziyaretçi (ziyaretçi: üye olmayan ama madalyonklinik.com servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar), ister üye (üye: madalyonklinik.com’a kişisel bilgilerini vermek suretiyle kayıt olan kullanıcılar) olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir. Sözleşme metninde geçen “kullanıcı” kelimesi, “üye”yi ve “ziyaretçi”leri de içerir.

 

3- KULLANICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1- Kullanıcı, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve madalyonklinik.com alan adlı internet sitesinde veya madalyonklinik  mobil uygulamalarında (her bir mobil uygulama, ilgili uygulama mağazası kuralları gereği istisnai olarak değişik hüküm ve koşullar içerebilir) yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir.

2- Kullanıcı, madalyonklinik.com tarafından Platformlarda sunulan hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri veya sınai haklarına (telif, marka veya patent, vs.) tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının madalyonklinik.com veya uygulamalar üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kullanıcı, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

3- Üye, madalyonklinik tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcı’nın ve/veya Üye’nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve/veya şifrenin başka kişiler tarafından kullanılmasından üye sorumlu olup, madalyonklinik.com’u bu nedenle herhangi bir şekilde sorumlu tutamaz.

4- Kullanıcı ve/veya Üye, madalyonklinik ’e üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal madalyonklinik’e bildirmeyi; madalyonklinik’in  üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

5- Kullanıcı, madalyonklinik.com Platform’ları üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer kullanıcılarının yazılımlarına, kişisel verilerine, veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder.

6- Kullanıcı, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, virüs, solucan vs. gibi zararlı yazılımlar ile üçüncü şahıslara zarar verebilecek başkaca her hangi bir içeriği dağıtmayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi veya bir yöntem kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

7- Kullanıcı, madalyonklinik.com Platformlarından sunulan hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile madalyonklinik tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8- Madalyon Sağlık Hizmetlerine’e ait web sitesi, mobil uygulama ve diğer her türlü Platform’daki madalyonklinik logosu ile Platform’ların, içeriği ve yazılımların her türlü fikri ve mali hakkı madalyonklinik’e aittir. Kullanıcı, Platformlarından birisinin veya tümünün içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla herhangi bir yöntem kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9- Kullanıcı, madalyonklinik’in Platform’lar aracılığıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik, yazı, resim, görsel, metin ve benzeri içeriklere yer verebileceğini bildiğini ve bu nedenle diğer Kullanıcılar tarafından sağlanan her türlü içerikten içeriği yayınlayan Kullanıcının sorumlu olduğunu ve madalyonklinik’in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını ve kendisi tarafından bir içerik yayınlanması durumunda, bu içeriğin Madalyonklinik’in yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olması veya madalyonklinik tarafından bu şekilde değerlendirilmesi durumunda ilgili içeriği yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu, Kullanıcı olarak içeriğin kaldırılmasına itiraz hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10- Kullanıcı, kendisi ile ilgili vereceği bilgilerin doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda ilk fırsatta ve kanunen bir süre öngörüşmüş ise süresi içerisinde bu bilgileri güncelleyeceğini, kendisi tarafından yayınlanacak tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin madalyonklinik ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder.

11- Kullanıcı, madalyonklinik Platformlarını ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, Platformlar aracılığıyla ürün veya hizmet tanıtımı ya da satışı yapma veya diğer kullanıcıları satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. madalyonklinik, kendi takdirine göre, madalyonklinik Platformlarını bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklerine son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

12- Üye, üyelikten ayrılmaları veya Üyeliğin madalyonklinik tarafından sonlandırılması durumunda madalyonklinik’den herhangi bir hak talep edemez.

13- Kullanıcı, ister üye olsun isterse de sadece ziyaretçi olsun, işbu maddedeki herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle;

  • Kendisinin bir zarara uğraması durumunda, bu zararı madalyonklinik’ten talep etme hakkı bulunmadığını, bu amaçla madalyonklinik’e herhangi bir dava veya talep yönlendirmeyeceğini,
  • İhlali nedeniyle üçüncü bir kişinin zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talep anında ve derhal gidereceğini, gidermediği takdirde madalyonklinik’in zararı ödediği tarihten itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,
  • İhlal nedeniyle madalyonklinik’in adli veya idari para cezası ödemesine neden olduğu takdirde, madalyonklinik’in bu miktarı fiili ödeme tarihinden itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,
  • İhlali nedeniyle madalyonklinik’in doğrudan bir zarara uğraması durumunda, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili zararı tüm yasal faiz ve ferileri ile birlikte madalyonklinik’e ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

4- MADALYONKLİNİK.COM’UN YETKİLERİ

1- madalyonklinik her zaman için tek taraflı olarak kullanıcıya ve/veya üyeye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabileceği gibi herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki kullanıcı erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu nedenle madalyonklinik’i herhangi bir ad altında sorumlu tutamaz.

2- madalyonklinik, Üyelik bilgilerini eksik veya hatalı bildiren Üyeler ile işbu üyelik sözleşmesi ile ilgili Platform’da açıklanan sair kullanım koşullarına aykırı davranan Üyelerin, hiçbir açıklama yapmaksızın üyeliklerini sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir. Ayrıca madalyonklinik, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir.

3- madalyonklinik, madalyonklinik.com alan adı altında yayın yapan internet sitesi veya mobil uygulamalar ile diğer Platformlardan verdiği hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya mobil uygulamaların içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. madalyonklinik, kullanıcıların ve üyelerin, madalyonklinik.com alan adı altında yayın yapan internet sitesinden veya mobil uygulamalar ya da Platformlar üzerinden sunduğu hizmet ile ilgili her türlü güvenlik önlemini almış olsa da, bilişim sistemlerinin doğası gereği, Kullanıcılar tarafından Platformlardan yüklenen herhangi bir uygulama veya dosya ya da benzeri bir içerik nedeniyle kullanıcının sisteminin zarar görmeyeceğini garanti etmemektedir. madalyonklinik, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, madalyonklinik.com’un veya mobil uygulamaların ya da diğer Platformların kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

4- madalyonklinik, Kullanıcılardan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma, yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

5- madalyonklinik’e ait platformlarda reklam ve tanıtım faaliyetleri yapma hakkı sadece madalyonklinik’e veya madalyonklinik’in yetki verdiği üçüncü kişilere aittir.

6- madalyonklinik, madalyonklinik.com alan adı altındaki internet sitesinde, mobil uygulamalarda veya diğer Platform’larda kendi markası olan ve/ya olmayan diğer sitelere link verebilir. madalyonklinik’in, link verdiği ya da tavsiye ettiği sitelerin, içerikleri zaman içerisinde değişebileceği de gözetildiğinde, dış sitelere verilen bağlantılar veya dış siteler ile ilgili yapılan tavsiyeler nedeniyle bu sitelere gerçekleşecek ziyaretlerde, kullanıcıların bilgi kullanımı, ilgili sitelerin gizlilik ilkeleri ve içeriğinden tamamen dış site sorumlu olup, madalyonklinik sorumlu değildir.

7- madalyonklinik Platformlarındaki kullanıcı isimlerinin, e-postalarının ve diğer kişisel verilerin izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir nedenle toplanması ilgili mevzuat gereği suç teşkil etmektedir.

8- madalyonklinik Platformlarından yapılan yayınların içeriği 18 yaş altındaki çocuklar için uygun olmayabilir. madalyonklinik bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının madalyonklinik ile kişisel bilgi paylaştığını fark edersek, bu bilgileri madalyonklinik sistemlerinden sileriz. Eğer bir ebeveyn çocuğunun madalyonklinik Platformlarında kendi rızası olmadan kişisel bilgilerini paylaştığını fark eder ise bu kişisel bilgileri Bizimle iletişime geçerek silinmesini talep edebilir. Yasal nedenlerle oluşacak kayıtlar haricinde kayıtlar sistemlerden derhal silinir.

9- madalyonklinik teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu olmayıp, dilediği zaman madalyonklinik Platformlarında yer alan ve ilan edilen fiyatları güncelleyebilir, değiştirebilir.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI NEDİR? ÇOCUKLARI KORUYABİLMEK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

Çocuk Cinsel İstismarı Nedir? Çocukları Koruyabilmek İçin Neler Yapabiliriz?

Çocukları derinden sarsan, kısa ve uzun vadedeki etkilerinin çok önemli sayıldığı, saptanması diğer istismar türlerine …

Psikoterapi Nedir? - Madalyon Psikiyatri Merkezi

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi nedir? dendiğinde birçok kişinin aklında bir divana uzanıp, çocukluğunuzu anlattığınız ya da terapistin …

Stres İçin Öneriler - Madalyon Psikiyatri Merkezi

Stres İçin Öneriler

Stres yaşamın bir gerçeğidir ve stressiz bir hayat mümkün değildir. Stresin nedenleri kadar her birimizin stresli …